چکیده: حذف مواد سمی از جمله ترکیبات آروماتیک از فاضلاب های صنعتی از اهمیت بسیاری برخوردار است . خاکهای رس و از جمله بنتونیت به عنوان جاذبی مناسب برای مواد آلی به شمار می آیند. به همین منظور در این پژوهش از خاک رس به عنوان زمان تماس و دما بر میزان ،pH جاذب در حذف دی فنیل آمین از پساب های صنعتی استفاده شد و اثر پار امترهای گوناگون مانند محلول با اثر بر روی شیمی سطح هردوی مولکول های جاذب و آلاینده pH جذب این آلاینده در محلول های آبی بررسی شد . میزان بر فرایند جذب اثر گذاشته و مقدار جذب را تغییر می دهد. دما و مدت زمان تماس نیز بر فرایند جذب تاثیرگذار هستند . نتایج نشان داد که با افزایش دما و زمان تماس، میزان جذب آلاینده افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، کینتیک فرایند جذب نیز بررسی شد. نتایج جذب به دست آمده برای حذف دی فنیل آمین توسط بنتونیت قابل مقایسه با جاذب های دیگر بوده، بنابراین بنتونیت میتواند بهعنوان جاذبی ارزان قیمت برای تصفیه فاضلاب های صنعتی مطرح شود.
فایلهای پیوست :
تحقیق و بررسی جذب آلا ینده د ی فنیل آمین از فاضلاب های صنعتی با استفاده از خاک رس
  • دفتر مركزي: یزد، خیابان مطهری، پارک علم و فناوری، پردیس فناوری اطلاعات، واحد 101
  • آزمايشگاه: يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، مجتمع ادارات پارك علم و فناوري يزد- پرديس زيست فناوري و سيستمهاي پيشرفته - مجموعه آزمايشگاه سراميك
  • 035-37260108
  • 035-37260109
  • info@ictdc.com
نماد اعتماد الکترونیکی